سرویس یافتن همسفر برای سفرهای درون شهری و بین شهری

جستجوی سفر

از:
شهر یا محله ( مثال: تهران یا سعادت آباد )
به:
شهر یا محله ( مثال: اصفهان یا ونک )
در تاریخ:

در این سفر اشتراکی
علاوه بر کاهش هزینه های سفر
به کاهش آلودگی هوا کمک خواهیم کرد.
#باهمسفر

باهمسفر در رسانه ها


آگهی های ثبت شده
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا پنج شنبه 1396/03/04
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا پنج شنبه 1396/03/04
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/03/06
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/03/06
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/03/07
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/03/07
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/03/08
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/03/08
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/03/09
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/03/09
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/03/10
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/03/10
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/03/11
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/03/11
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: امروز چهارشنبه 1396/03/03
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: امروز چهارشنبه 1396/03/03
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/03/02
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : منصور   ع...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/03/01
ساعت حرکت: 21:00
مسیر: تهران to کرج
جزيیات مبدا: تقاطع همت، شریعتی
جزییات مقصد: مهرشهر
قیمت 1,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: رنو ساندرو مدل 1395

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : koorosh   a...
سن : 28 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/31
ساعت حرکت: 17:10
مسیر: ونک to کرج
جزيیات مبدا: همت
جزییات مقصد: سه راه گوهردشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1387

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : koorosh   a...
سن : 28 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/02/30
ساعت حرکت: 17:10
مسیر: ونک to کرج
جزيیات مبدا: همت
جزییات مقصد: سه راه گوهردشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1387

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : محمد   ا...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/27
ساعت حرکت: 20:00
مسیر: تهران سهروردی to اصفهان
جزيیات مبدا: هفت تیر
جزییات مقصد: کاوه
قیمت 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو 206 مدل 1395

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : koorosh   a...
سن : 28 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/27
ساعت حرکت: 17:10
مسیر: ونک to کرج
جزيیات مبدا: همت
جزییات مقصد: سه راه گوهردشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1387

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : koorosh   a...
سن : 28 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/27
ساعت حرکت: 17:10
مسیر: ونک to کرج
جزيیات مبدا: همت
جزییات مقصد: سه راه گوهردشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1387

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : امیر   خ...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/26
ساعت حرکت: 12:30
مسیر: تهران to رشت
جزيیات مبدا: کرج و قزوین
جزییات مقصد: میدان پاسداران
قیمت از 15,000 تا 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: لیفان x60 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : منصور   ع...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/25
ساعت حرکت: 17:15
مسیر: تهران، پل گیشا to تهران، عباس اباد
جزيیات مبدا: حرکت به سمت کردستان، رسالت، عباس اباد
جزییات مقصد: محل برگزاری همگرد
قیمت 0 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: رنو ساندرو مدل 1395

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : منصور   ع...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/25
ساعت حرکت: 14:30
مسیر: کرج، مهرشهر to تهران، پل گیشا
جزيیات مبدا: حرکت از اتوبان کرج به سمت تهران
جزییات مقصد: مسیر از شیخ فضل الله ورودی به جلال شرق
قیمت 2,500 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: رنو ساندرو مدل 1395

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : امیر   خ...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/24
ساعت حرکت: 05:30
مسیر: رشت to تهران
جزيیات مبدا: قزوین و کرج
جزییات مقصد: میدان آزادی
قیمت از 15,000 تا 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: لیفان x60 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : علیرضا   ب...
سن : 30 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/02/21
ساعت حرکت: 04:30
مسیر: تهران to تهران
جزيیات مبدا: سرگاندی می روم تا جنت آباد
جزییات مقصد: سرگاندی تا جنت آباد از اتوبان همت
قیمت 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ساینا مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : عمار   ر...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/20
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: ونک to پرند
جزيیات مبدا: ونک.جاده ازادگان.احمد اباد.صبا باتری.رباط کریم.پرند
جزییات مقصد: پرند
قیمت 6,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1387

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : محسن   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/20
ساعت حرکت: 10:00
مسیر: تهران to بجنورد
جزيیات مبدا: گرمسار. سمنان. دامغان. شاهرود
جزییات مقصد: مسیر در مسیر
قیمت 10,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده : علیرضا   ب...
سن : 30 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/20
ساعت حرکت: 04:30
مسیر: تهران to تهران
جزيیات مبدا: سرگاندی می روم تا جنت آباد
جزییات مقصد: سرگاندی تا جنت آباد از اتوبان همت
قیمت 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ساینا مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : عمار   ر...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/19
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: ونک to پرند
جزيیات مبدا: ونک.جاده ازادگان.احمد اباد.صبا باتری.رباط کریم.پرند
جزییات مقصد: پرند
قیمت 6,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1387

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : علیرضا   ب...
سن : 30 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/19
ساعت حرکت: 04:30
مسیر: تهران to تهران
جزيیات مبدا: سرگاندی می روم تا جنت آباد
جزییات مقصد: سرگاندی تا جنت آباد از اتوبان همت
قیمت 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ساینا مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : امیر   خ...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/19
ساعت حرکت: 04:00
مسیر: رشت to تهران
جزيیات مبدا: قزوین و کرج
جزییات مقصد: میدان آزادی
قیمت از 15,000 تا 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: لیفان x60 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : عمار   ر...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/18
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: ونک to پرند
جزيیات مبدا: ونک.جاده ازادگان.احمد اباد.صبا باتری.رباط کریم.پرند
جزییات مقصد: پرند
قیمت 6,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1387

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : ali   d...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/18
ساعت حرکت: 09:00
مسیر: گوهردشت to تهران میدان آزادی
جزيیات مبدا: فلکه اول
جزییات مقصد: میدان طازادی
قیمت از 4,000 تا 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو 206 تیپ6 مدل 1384

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده : علیرضا   ب...
سن : 30 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/18
ساعت حرکت: 04:30
مسیر: تهران to تهران
جزيیات مبدا: سرگاندی می روم تا جنت آباد
جزییات مقصد: سرگاندی تا جنت آباد از اتوبان همت
قیمت 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ساینا مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : عمار   ر...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/17
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: ونک to پرند
جزيیات مبدا: ونک.جاده ازادگان.احمد اباد.صبا باتری.رباط کریم.پرند
جزییات مقصد: پرند
قیمت 6,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1387

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : علی   م...
سن : 21 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/17
ساعت حرکت: 07:30
مسیر: تهران to دماوند
جزيیات مبدا: نوبنیاد
جزییات مقصد: دانشگاه دماوند
قیمت 7,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ۲۰۶ مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : علیرضا   ب...
سن : 30 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/17
ساعت حرکت: 04:30
مسیر: تهران to تهران
جزيیات مبدا: سرگاندی می روم تا جنت آباد
جزییات مقصد: سرگاندی تا جنت آباد از اتوبان همت
قیمت 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ساینا مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : عمار   ر...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/02/16
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: ونک to پرند
جزيیات مبدا: ونک.جاده ازادگان.احمد اباد.صبا باتری.رباط کریم.پرند
جزییات مقصد: پرند
قیمت 6,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1387

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : علیرضا   ب...
سن : 30 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/02/16
ساعت حرکت: 04:30
مسیر: تهران to تهران
جزيیات مبدا: سرگاندی می روم تا جنت آباد
جزییات مقصد: سرگاندی تا جنت آباد از اتوبان همت
قیمت 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ساینا مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : علیرضا   ب...
سن : 30 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: جمعه 1396/02/15
ساعت حرکت: 20:00
مسیر: اراک to تهران
جزيیات مبدا: قم و تهران
جزییات مقصد: پونک
قیمت 18,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ساینا مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/02/14
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/02/14
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/02/14
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : امیرحسین   ل...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/02/14
ساعت حرکت: 05:45
مسیر: کرج to کرج
جزيیات مبدا: آزادگان
جزییات مقصد: ایستگاه مترو کرج
قیمت 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید 132 مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : علیرضا   ب...
سن : 30 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/02/14
ساعت حرکت: 04:30
مسیر: تهران to تهران
جزيیات مبدا: سرگاندی می روم تا جنت آباد
جزییات مقصد: سرگاندی تا جنت آباد از اتوبان همت
قیمت 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ساینا مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/13
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : عمار   ر...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/13
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: ونک to پرند
جزيیات مبدا: ونک.جاده ازادگان.احمد اباد.صبا باتری.رباط کریم.پرند
جزییات مقصد: پرند
قیمت 6,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1387

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden